سامانه نوبت دهی بیمارستان شهدا سرپل ذهاب

رسانه جدید

وب سایت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شهدا سرپل ذهاب جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین پزشکانی که در این مرکز درمانی در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق  nobat.kums.ac.ir طراحی و ارایه شده است.