رسالت :

بیمارستان تخصصی شهداء سرپل ذهاب به پشتوانه کارکنان توانمند و متعهد و با
بکارگیری تجهیزات و فن آوری روز , ارائه مطلوب خدمات تشخیصی و درمانی را به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده به گونه ای که شایسته اعتماد بیماران و سایر ذینفعان باشد .
...................................................................................................................................................
چشم انداز :

در ارائه  خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیت , در منطقه غرب کشور ، بیمارستانی پیشتاز خواهیم شد .
...................................................................................................................................................
ارزشها :

- جلب رضایت و اعتماد مراجعین

- رعایت حقوق و ارتقاء ایمنی بیمار

-اهتمام به کیفیت و توسعه فراگیر

- کار گروهی و روز آمدی

- نظم ، جدیت و حسن خلق

- احساس مسئولیت و امانت داری

- عدالت محوری و قاونو مداری

- اهتمام به حفظ محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی